Informacja na temat przedsięwzięcia grantowego pod nazwą: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego województwa lubelskiego”

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu jest realizatorem przedsięwzięcia grantowego pod nazwą „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego  województwa lubelskiego” realizowanego w ramach projektu grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II — Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Numer projektu POWR.02.10.00-IP.02-00-011/20

Grantobiorcą jest Miasto Zamość.

O projekcie

Celem projektu jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów.

Okres realizacji projektu

Projekt jest realizowany od 13.10. 2022 r. do 31.08.2023 r.

Adresaci projektu

Grupą docelową projektu są pracownicy merytoryczni poradni psychologiczno-pedagogicznych (specjaliści np. psycholodzy, pedagodzy, logopedzi itp.).

Działania zaplanowane w projekcie:

a) udział 4 pracowników poradni, w szkoleniach z zakresu wdrażania oceny funkcjonalnej,

b) organizację i przeprowadzenie przez pracowników poradni szkoleń dla nie mniej niż 90 pracowników poradni p-p na terenie województwa, m.in. w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej z uwzględnieniem stosowania narzędzi diagnostycznych opracowanych w projektach konkursowych POWER oraz oceny funkcjonalnej prowadzonej z wykorzystaniem ww. narzędzi,

c) przeprowadzenie przez pracowników poradni  dwukrotnie oceny funkcjonalnej 51 dzieci i uczniów   (z wykorzystaniem opracowanych w projektach procedur i narzędzi), w tym prowadzenia działań postdiagnostycznych w 6 przedszkolach i szkołach (w tym zespołach szkół ponadpodstawowych)objętych wsparciem z terenu Zamościa i województwa lubelskiego.

Wartość projektu

90 046,04 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

75 890,80 zł

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja na temat przedsięwzięcia grantowego pod nazwą: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego województwa lubelskiego” została wyłączona

Informacja o XIX Konferencji Naukowej

Informacja o XIX Konferencji Naukowej organizowanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Zamościu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość, pod tytułem:

„Edukacja i wychowanie dzieci z zaburzeniami zachowania”

Data: 21 listopada 2022 roku

Miejsce: sala nr 1  CKF  w Zamościu ul. Odrodzenia 9

21 listopada 2022 roku w sali   nr 1 Centrum Kultury Filmowej   odbędzie się XIX Konferencja Naukowa pod tytułem „Edukacja i wychowanie dzieci z zaburzeniami zachowania”.

Organizatorem wydarzenia jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna   Nr 1                              w Zamościu.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Wnuka.

Podczas konferencji swe wykłady poprowadzą specjalstki zajmujące się problematyką zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży szkolnej – lek. med. Ewelina Drzał psychiatra dziecięca oraz dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak prezeska Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.  Uczestnikami konferencji będą dyrektorzy szkół i placówek, pedagodzy,  psychologowie szkolni, pracownicy socjalni i pieczy zastępczej, wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych i socjalizacyjnych, świetlic, przedstawiciele Sądu (sędziów
i kuratorów ds. rodzinnych i nieletnich), reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży. Konferencja ma charakter zamknięty.

Konferencja będzie okazją do poszerzenia wiedzy uczestników na temat zaburzeń zachowania
i emocji u dzieci i młodzieży. Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, spotykamy już niemal w każdej szkole i na każdym etapie edukacyjnym. Konsekwencją tego jest rosnąca potrzeba stosowania w pracy pedagogicznej narzędzi uniwersalnych pozwalających na uzyskiwanie przez nauczyciela efektywnego wpływu na motywację i zachowanie uczniów. Podczas konferencji zostanie poruszony temat samookaleczeń jako zjawiska społeczno-kulturowego. Będą również przedstawione uniwersalne narzędzia pozwalające na pracę
z uczniem, jak  i grupą oraz omówione zostaną rekomendowane sposoby organizowania kompleksowej pracy terapeutycznej. Organizatorzy oczekują, że efektem konferencji będzie współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, specjalistami szkolnymi, wychowawcami oraz  dyrektorami szkół i placówek, którzy wspólnie z Naszą placówką obejmują wsparciem uczniów, w tym uczniów z zaburzeniami zachowania.                   

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja o XIX Konferencji Naukowej została wyłączona

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

1.„Wybieram szkołę ponadpodstawową  i zawód” – warsztat psychologiczny dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, którego celem jest skonfrontowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z wymaganiami stawianymi przez szkoły ponadpodstawowe i rynek pracy.

2. ,, Kim chcę być?” – warsztat psychologiczny dla uczniów klas III liceum ogólnokształcącego w trakcie którego uczniowie mają okazję przygotować się do  aktywnego wyboru dalszej drogi kształcenia i wejścia na rynek pracy.

3. ,,Pierwsze kroki na rynku pracy,, – warsztat psychologiczny dla uczniów klas IV technikum przygotowujący uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy – autoprezentacja, rozmowa z pracodawcą.

3..Zadania statutowe:

– indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowych, która zawiera ocenę zainteresowań, uzdolnień  i umiejętności, które są podstawą planowania ścieżki zawodowej (wybór szkoły średniej czy kierunku studiów). 

– prelekcje i warsztaty tematyczne dla rodziców (wspieranie dziecka w wyborze szkoły średniej i planowaniu dalszego kierunku kształcenia czy ścieżki zawodowej; przeprowadzenia spotkania na konkretny podany temat z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego ).

– warsztaty tematyczne dla nauczycieli i rad pedagogicznych w zakresie tematyki związanej z doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Doradztwo zawodowe, Oferta dla dzieci i młodzieży, Oferta poradni | Możliwość komentowania OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO została wyłączona

ZAPROSZENIE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Zamościu zaprasza na:

Spotkanie doradców zawodowych

Data spotkania: 20.10.2022r. godz. 900

Miejsce spotkania: świetlica Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Zamościu  ul. Okrzei 24

Zapraszamy doradców zawodowych zatrudnionych w zamojskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem spotkania będzie nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń i opracowanie wspólnego frontu działań na rzecz uczniów przygotowujących się do wyboru dalszego kierunku kształcenia i wejścia na rynek pracy.

 

Spotkanie poprowadzą: doradcy zawodowi Poradni – Urszula Juszczak i Ewa Bondyra.

 

Prosimy o potwierdzenie obecności do 19 października 2022 roku do g. 1500               pod nr tel. 84 639 56 99 lub na adres e-mail: pppnr1@pppnr1.enetia.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Doradztwo zawodowe | Możliwość komentowania ZAPROSZENIE została wyłączona

ORGANIZACJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Organizacja pracy | Możliwość komentowania ORGANIZACJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU została wyłączona

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, CZAS PRACY PORADNI | Możliwość komentowania PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU NA ROK SZKOLNY 2022/2023 została wyłączona

Порядок винесення судових рішень на дітей-інвалідів з України

Психолого-педагогічною консультацією № 1 м. Замостя

Діти-інваліди з України, які зараз проживають у Замості, можуть отриматиу Психолого-педагогічному консультативному центрі No1 у рішенні про необхідність спеціальної освіти або рішення про необхідність реабілітаційно-освітньої діяльності.

Суддівська група консультаційного центру видає рішення для дітей та учнів, які зараз відвідують дитсадки та школи Замостя, а також дітей, які ще не приступили до навчання. Рішення видається з метою адаптації навчання до потреб і можливостей дитини. Довідка про необхідність спеціальної освіти видається дітям:

• глухий,

• з порушеннями слуху,

• сліпий,

• слабозорих,

• з руховими вадами, включаючи афазію,

• з легкою, середньою або тяжкою розумовою недостатністю,

• з аутизмом, включаючи синдром Аспергера,

• з множинними вадами.

Діти з глибокою інтелектуальною недостатністю отримують рішення про необхідність реабілітаційно-освітньої діяльності. Приймаємо заяву дитини в поліклініку за телефоном за номером тел:

(84) 639-56-99 або особисто (вул. Окржей 24).

Фахівці, які приймають звіт, узгоджують дати проведення діагностичних зустрічей у поліклініці з особою, яка звітує. Якщо батьки/опікуни мають або мають медичні документи про стан здоров’я дитини Висновок  про комплексну оцiнку з IРЦ (Iнкюзивно-Ресурсный Центр)/Заключение о комплексной оценке с ИРЦ (Инклюзивно-Ресурсный Центр) вони повинні надати ці документи діагностам (без необхідності перекладати їх польською мовою присяжними перекладачами).

Під час діагностичних зустрічей проводиться бесіда з батьком/опікуном, а функціонування дитини оцінюється психологом, педагогом, логопедом. Також аналізується надана документація. У разі відсутності відповідної медичної документації діагности можуть попросити батьків/опікуна дитини отримати її у медичних спеціалістів у Польщі. У обґрунтованих випадках медичні питання, пов’язані з винесенням судового рішення, може вирішувати лікар, який є членом Суддівської групи.

Заява про ухвалення рішення подається батьком або особою, яка здійснює тимчасову опіку над дитиною (встановлюється Сімейним судом).

Арбітражний суд виносить рішення не пізніше 30 днів з дня подання заяви одним із батьків/опікунів дитини.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Порядок винесення судових рішень на дітей-інвалідів з України została wyłączona

Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Poradniki | Możliwość komentowania Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej została wyłączona

Poradnik dla rodziców – Bezpieczne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Poradniki | Możliwość komentowania Poradnik dla rodziców – Bezpieczne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym została wyłączona

Uwaga Rodzice i  Uczniowie  klas ósmych!

 Informujemy Państwa, że w ramach akcji Lubelskiego Kuratorium Oświaty:  „Zawodowy strzał w10!” -„Tydzień wyboru drogi kształcenia!”– od 7 do 11 marca 2022 r.,
w godzinach od 14.00 do 18.00 służymy pomocą w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych.
Możecie skontaktować się telefonicznie z doradcami zawodowymi, pod numerami telefonów: 84 639 56 99 lub 84 639 07 09 (wew. 41 lub 42) i  porozmawiać o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się
w dokonanych już wyborach.

W indywidualnych przypadkach można zawsze umówić się w naszej poradni na indywidualną poradę zawodową.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Doradztwo zawodowe | Możliwość komentowania Uwaga Rodzice i  Uczniowie  klas ósmych! została wyłączona