Struktura i zadania

P O R A D N I A
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 1
W ZAMOŚCIU
S T A T U T

ZAMOŚĆ 2008

Statut opracowano na podstawie:
Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. art. 60 ust. 2 tekst jednolity (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)q       
Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. – tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)q       Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003r. Nr 5, poz. 46)q       Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r.w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002r. Nr 223, poz. 1869)Podstawą prawną funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu jest decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Zamościu z dnia 25 lutego 1976r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej.

ROZDZIAŁ I
NAZWA I TYP PLACÓWKI
§ 1.           
1.Nazwa: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu.           
2. Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu mieści się przy ulicy Okrzei 24.
3. Organem prowadzącym poradnię jest Miasto Zamość; Miasto na prawach powiatu;
4. Teren działania poradni określa organ prowadzący po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty.             
5. Poradnia udziela pomocy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, mającym siedzibę na terenie działania poradni – Miasta                 Zamość.
6. Poradnia udziela pomocy dzieciom nie uczęszczającym do przedszkola, szkoły i ich rodzicom zamieszkującym na terenie działania poradni.
7. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ § 2.
1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna udziela dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Do zadań poradni należy w szczególności: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej; profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka; terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych; wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny; pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej; wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły; prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli; pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów. 3. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez: diagnozę,konsultację,terapię,psychoedukację,doradztwo,mediacje,interwencję w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną, działalność informacyjną. 4. Poradnia w realizacji swoich zadań współdziała z innymi poradniami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzicom, zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
ROZDZIAŁ III
ORGANY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
§ 3.              
1.Organami poradni są:
1)          dyrektor poradni,
2)          rada pedagogiczna.

2.        Kompetencje dyrektora poradni:
1)       kieruje placówką i reprezentuje ją na zewnątrz;
2)       sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli; 3)       zapewnia klientom poradni i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i pobytu w poradni;
4)       realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji; 5)       dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, także może organizować administracyjną, gospodarczą i finansową obsługę placówki; 6)       zatrudnia i zwalnia pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi;
7)       przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe;
8)       występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników poradni;
9)       wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

3.        Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną. 4.        Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym poradni w zakresie realizacji jej statutowych zadań.
5.        Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni. 6.        Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rad pedagogicznych oraz zawiadamia jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
7.        Dyrektor poradni przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności poradni.
8.        Dyrektor poradni wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organy: prowadzący i nadzorujący poradnię. 9.        Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej:
1)       zatwierdzanie planów pracy poradni,
2)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych poradni,
3)       ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego,
4)       występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela.

10.     Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej:
1)       opiniowanie organizacji pracy poradni, w tym tygodniowego czasu pracy pracowników;
2)       opiniowanie projektu planu finansowego placówki;
3)       opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie pracownikom nagród i odznaczeń,
4)       propozycje dyrektora poradni w sprawie przydziału stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

11.     Rada pedagogiczna wykonuje zadania związane z rozwiązywaniem spraw wewnętrznych placówki, w tym ocenia sytuację i stan placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego w sprawach organizacji pracy. 12.     Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu poradni albo jego zmian. 13.     Rada pedagogiczna uchwala statut poradni.
14.     Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówce. 15.     Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej ½ jej członków.
16.     Rada pedagogiczna ustala regulamin działalności. Zebrania rady są protokołowane.
17.     Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste pracowników oraz klientów placówki. 

§ 4. 
1. Zasady współdziałania organów poradni:
1)       Celem współdziałania organów poradni jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.
2)       Organy Poradni, o których mowa w § 3, są zobowiązane do współdziałania między sobą przestrzegając swoich kompetencji.
3)       O podejmowanych działaniach będących w ich kompetencjach organy informują się wzajemnie.
4)       Organem koordynującym jest Dyrektor.
5)       Istotne informacje zawarte są w dokumentacji placówki:
a)        Księga protokołów Rad Pedagogicznych,
b)        Zarządzenia Dyrektora,
c)        Plany pracy,
d)        Plan Nadzoru Pedagogicznego,
e)        Plan WDN i innych. 

§ 5.  Rozstrzyganie sporów między organami statutowymi poradni: 1.        Przyczyny powstawania sporów:
1)       nieprzestrzeganie zasad,
2)       naruszanie uprawnień innych,
3)       inne zdanie w tej samej sprawie.

2.        Procedury rozstrzygania sporów:          
1)  Dyrektor – Rada Pedagogiczna:
a)        ustalenie przez przewodniczącego rady (dyrektora) w porozumieniu z radą terminu i miejsca spotkania stron konfliktu (świetlica poradni),
b)        ustalenie terminu rozwiązania sporu (nie dłużej niż 14 dni), c)        przestawienie na piśmie stanowisk stron sporu oraz propozycji rozwiązań zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi,
d)        negocjowanie możliwych rozwiązań,
e)        jeżeli negocjacje, o których mowa w ust.4 nie przyniosły rozstrzygnięcia powołuje się eksperta, zaakceptowanego przez strony będące w sporze, który prowadzi negocjacje. Rozstrzygnięcia eksperta są ostateczne,
f)        sporządzenie protokołu z każdego etapu postępowania,
g)        w zależności od rodzaju problemu odwołanie się każdej ze stron do organu prowadzącego lub kuratorium oświaty w terminie do 14 dni. 

§ 6.
Załatwianie skarg i wniosków:
1.        
1) Przedmiotem skargi może być:
a)       zaniedbanie,
b)       nienależyte wykonanie przez właściwe ograny lub pracowników zadań, c)       naruszenie praworządności lub interesów,
d)       przewlekłe, biurokratyczne załatwienie spraw.      

2) Przedmiotem wniosku mogą być:                
a)  sprawy dotyczące organizacji,                
b)  wzmacnianie praworządności,                
c)  usprawnianie pracy,                
d)  zapobieganie nadużyciom,                
e)  ochrona własności,                
f)  lepsze zaspokojenie potrzeb.    

2.   Ograny właściwe do rozstrzygania skarg i wniosków dotyczących działalności poradni:
1)       Dyrektor poradni,
2)       Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość, 3)       Prezydent Miasta Zamość,
4)       Rada Miasta,
5)       organy wyższego stopnia.

3.  Skarga i wniosek złożone przez stronę podlegają rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 1960      roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

§ 7. 
W poradni działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach zespoły orzekające o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
 § 8. 
Statut poradni określa organizację placówki.

 § 9. 
1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 31 maja danego roku.
2.W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący.
 § 10. 
1.Poradnią kieruje dyrektor.
2. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów.
3. Poradnia może zatrudniać w zależności od potrzeb: socjologów, doradców zawodowych, rehabilitantów, lekarzy oraz pracowników socjalnych, którzy ukończyli studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, socjologia, a także innych specjalistów.
4. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

ROZDZIAŁ V
ZADANIA PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
 § 11. 
1. Zakres zadań pracowników pedagogicznych obejmuje:
1)       działalność diagnostyczna (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna), także w środowisku dziecka;
2)       działalność postdiagnostyczna;
3)       opiniowanie i orzecznictwo;
4)       poradnictwo dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
5)       konsultacje indywidualne i grupowe;
6)       rozmowy wspierające;
7)       działalność terapeutyczna;
8)       spotkania, rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi;
9)       działania interwencyjne w środowisku dziecka (m.in. mediacje, negocjacje);
10)    obserwacje dzieci w środowisku przedszkolnym, szkolnym,  rodzinnym, innych placówkach;
11)    działalność profilaktyczno – edukacyjna (zajęcia edukacyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne, informacyjne, warsztaty zawodoznawcze) z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, wychowawcami, nauczycielami;
12)    współpraca z rodzicami, szkołami, placówkami wspierającymi szkoły, środowiskiem.
2. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania:
1)       na terenie poradni, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i placówek poza oświatowych wspomagających rozwój dzieci, młodzieży oraz funkcję wychowawczą rodziny i nauczycieli;
2)       w środowisku rodzinnym (dotyczy diagnozy specjalistycznej);
3)       we współpracy z organem prowadzącym, instytucjami i organizacjami samorządu lokalnego.
3. Zakres zadań innych pracowników:
1)       zadania administracji:
a)        prowadzenie spraw kadrowych, sprawozdawczości,
b)        obsługa sekretariatu zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz wewnętrznymi procedurami;
2)       zadania księgowości:
a)        opracowywanie i realizacja projektów finansowych,
b)        prowadzenie gospodarki finansowej, majątkowej poradni;
3)       zadania pracowników obsługi:
a)        dbałość o porządek i czystość we wszystkich pomieszczeniach poradni i jej otoczeniu,
b)        dozorowanie mienia,
c)        dbałość o sprawne funkcjonowanie i stan techniczny sprzętu i urządzeń poradni.
4.   Szczegółowy zakres zadań pracowników pedagogicznych,  administracyjnych i obsługi określają przydziały czynności.
5. Wolontariusze wykonują zadania określone w umowie, we współpracy z pracownikami pedagogicznymi poradni wyznaczonymi przez dyrektora poradni pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.
§ 12.
W przypadku zatrudnienia więcej niż 15 pracowników pedagogicznych  w poradni może być utworzone stanowisko wicedyrektora.
 § 13.
 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

ROZDZIAŁ VI
DOKUMENTACJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 § 14. 
1. Poradnia prowadzi:
1)       skorowidz alfabetyczny i rejestr dzieci oraz młodzieży korzystających z pomocy poradni,
2)       dokumentację badań,
3)       dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych,
4)       protokoły posiedzeń zespołów orzekających,
5)       tygodniowy rozkład zajęć pracowników poradni,
6)       inną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 15. Poradnia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.
 § 16. Poradnia używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 § 17. Poradnia posiada logo, które może być używane na pismach urzędowych, zaproszeniach, opiniach, zaświadczeniach, w informatorach.
 § 18. Dyrektor po nowelizacji statutu publikuje ujednolicony tekst w sposób: zwyczajowo przyjęty.

 Statut uchwalono Uchwałą Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu Nr 3/2008 z dnia 8 maja 2008r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Opublikował(a): mirek

Ostatnia zmiana: