Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój mowy dziecka

przez | 16 października 2013

Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój mowy dziecka

Na prawidłowy rozwój dziecka składa się nie tylko harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny, lecz także prawidłowy rozwój mowy.

Mowa jest czynnśocią złożoną, jej opanowanie determinują czynniki zewnętrzne i wewnętrzne takie jak:

  • prawidłowo ukształtowany obwodowy narząd mowy,
  • prawidłowo ukształtowany ośrodkowy układ nerwowy,
  • prawidłowo funkcjonujący narząd słuchu,
  • prawidłowo funkcjonujący narząd wzroku,
  • prawidłowy rozwój umysłowy,
  • prawidłowe warunki środowiskowe i wychowawcze.

Do wytworzenia dźwięków mowy konieczne są należycie ukształtowane układy anatomiczne: oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny.

Właciwie ukształtowany narząd obwodowy mowy stanowi istotny warunek rozwoju mowy, ale rozwój ten zależy przede wszystkim od prawidłowo funkcjonujących struktur mózgowych. Informacje zmysłowe są odbierane przez odpowiednio wyspecjalizowane analizatory wzrokowe, słuchowe i ruchowe.

Percepcja dźwięków warunkuje obiór mowy. Zależy ona od słuchu fonematycznego, czyli zdolności słyszenia i różnicowania dźwięków mowy. Inaczej jest to umiejętność rozróżniania najmniejszych elementów składowych wyrazu, czyli dźwięków. Umiejętnoć ta umożliwia rozróżnianie wyrazów, które są zbudowane z fonemów danego języka. Za nią odpowiada ośrodek w mózgu zwany analizatorem słuchowym albo ośrodkiem czuciowym mowy.

Oprócz ośrodka czuciowego w mózgu istnieje ośrodek, zwany ośrodkiem ruchowym, bądź kinestetycznym mowy odpowiedzialnym za czynność mówienia. Od okolicy tej zależne jest czucie ułożenia narządów mowy a w konsekwencji przybieranie odpowiednich pozycji narządów artykulacyjnych.

Ośrodki te i jeszcze inne, biorące udział w procesie mówienia są połączone drogami nerwowymi z jądrami nerwów czaszkowych, które kierują pracą nerwów ruchowych mięni głosowo – artykulacyjnych. Bodziec językowy odebrany uchem zostaje przetworzony w mózgu. Odpowiedź powstaje w mózgu i dzięki (między innymi) analizatorowi ruchowemu może być wypowiedziana za pośrednictwem aparatu mowy.

Warunkiem opanowania mowy jest jej słyszenie. Wady słuchu zaburzają odbiór mowy albo go wręcz uniemożliwiają.

W przyswajanie mowy zaangażowany jest również zmysł wzroku. Widzenie jest podstawowym sposobem poznawania świata. Dziecko tworząc pojęcia, tworzy zarazem wyobrażenia przedmiotów, które widzi w rzeczywistości. Czerpie ono informację na temat języka obserwując zachowanie, wyraz twarzy tego, kto do niego mówi. Prawidłowy wzrok odgrywa ważną rolę, gdyż pierwsze słowa dziecko nie tylko słyszy, ale i „widzi”, naśladując ułożenie i ruchy narządów artykulacyjnych osób do niego mówiących. Innym czynnikiem warunkującym, kształtowanie mowy jest prawidłowy rozwój umysłowy.

Niebagatelny wpływ ma także klimat panujący w rodzinie. Korzystny jest taki, który zapewnia dziecku zaspokojenie podstawowych potrzeb psychicznych, ogranicza sytuacje stresowe i konfliktowe. Istotny jest również częsty, bliski kontakt z osobami zapewniającymi wymianę werbalną. Zatem jeli środowisko dziecka (rodzina) wystarczająco stymuluje jego rozwój, to udoskonalają się też jego nawyki językowe. Chęć, gotowość do mówienia, do nawiązywania kontaktów wiąże się ze sferą emocji dziecka.

Język umożliwia pełniejszy kontakt z otoczeniem i tym samym pozwala na zaspokojenie wielu potrzeb psychicznych. Umiejętnoć porozumiewania się z innymi jest źródłem wywierania wpływu na otoczenie jest to bardzo ważny wyznacznik rozwoju psychicznego – stąd tak dużą wagę przywiązuje się do wczesnej stymulacji rozwoju mowy i zachęcania dziecka do komunikowania się z otoczeniem.

Bibliografia:

1. Usprawnianie mowy u dzieci specjalnej troski: A. Sołtys-Chmielowicz, G. Tkaczyk wyd. UMCS, Lublin 1993
2. Uczymy poprawnej wymowy: E. Sachajska WSiP, Warszawa 1981
3. Dzieci z zaburzeniami mowy: B. Sawa WSiP, Warszawa 1990
4. Nasze dziecko uczy się mowy: L. Kaczmarek Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988

Wybrały i opracowały: logopedzi G. Dawid i U. Pawełczak