INFORMACJA NA TEMAT MIEJSKIEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO

„Przemocy mówię NIE”

Nasza poradnia była współorganizatorem konkursu wraz z Młodzieżowym Domem Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zamościu

Cele konkursu:

–             Promocja konstruktywnych metod wychowania dzieci bez przemocy;

–             Aktywizowanie świadków przemocy do zatrzymania sprawców przemocy i/lub wspierania osób doznających przemocy;

–             podnoszenie świadomości dzieci,  młodzieży w zakresie zagrożenia przemocą, wczesnego rozpoznawania jej objawów,   skutecznego reagowania i przeciwdziałania jej skutkom;

–             zapoznanie uczniów z rodzajami przemocy;

–             uświadomienie uczniom jak chronić siebie i innych przed przemocą;

–             eliminowanie czynników ryzyka przemocy wśród uczniów;

–             uświadomienie uczniom ich wpływu na społeczność szkolną;

–             kształtowanie umiejętności pokojowego rozwiązywania problemów konfliktów;

–             rozwijanie twórczej aktywności;

–             eliminowanie niewłaściwych zachowań wśród dzieci i młodzieży;

–             kształtowanie wśród dzieci oraz młodzieży empatii, szacunku wobec drugiego człowieka, wrażliwości na krzywdę innych osób.

Podsumowanie konkursu odbyło się w siedzibie MDK w Zamościu 8  maja 2023 roku  w bardzo uroczystej oprawie. W obecności pani dyrektor Wydziału Oświaty, dzieci, uczniów, ich rodziców/opiekunów/nauczycieli oraz przedstawicieli różnych instytucji i służb (Policji, Straży Miejskiej). Zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki. Przedstawiamy prezentacje, które znalazły się na I miejscu podium. Warto wykorzystać je w szkole, jako materiał informacyjny dla uczniów.

Dziękujemy uczestnikom oraz nauczycielom, pod których kierunkiem przygotowano prace.