Informacja na temat przedsięwzięcia grantowego pod nazwą: „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego województwa lubelskiego”

przez | 28 listopada 2022

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu jest realizatorem przedsięwzięcia grantowego pod nazwą „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego  województwa lubelskiego” realizowanego w ramach projektu grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II — Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Numer projektu POWR.02.10.00-IP.02-00-011/20

Grantobiorcą jest Miasto Zamość.

O projekcie

Celem projektu jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów.

Okres realizacji projektu

Projekt jest realizowany od 13.10. 2022 r. do 31.08.2023 r.

Adresaci projektu

Grupą docelową projektu są pracownicy merytoryczni poradni psychologiczno-pedagogicznych (specjaliści np. psycholodzy, pedagodzy, logopedzi itp.).

Działania zaplanowane w projekcie:

a) udział 4 pracowników poradni, w szkoleniach z zakresu wdrażania oceny funkcjonalnej,

b) organizację i przeprowadzenie przez pracowników poradni szkoleń dla nie mniej niż 90 pracowników poradni p-p na terenie województwa, m.in. w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej z uwzględnieniem stosowania narzędzi diagnostycznych opracowanych w projektach konkursowych POWER oraz oceny funkcjonalnej prowadzonej z wykorzystaniem ww. narzędzi,

c) przeprowadzenie przez pracowników poradni  dwukrotnie oceny funkcjonalnej 51 dzieci i uczniów   (z wykorzystaniem opracowanych w projektach procedur i narzędzi), w tym prowadzenia działań postdiagnostycznych w 6 przedszkolach i szkołach (w tym zespołach szkół ponadpodstawowych)objętych wsparciem z terenu Zamościa i województwa lubelskiego.

Wartość projektu

90 046,04 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

75 890,80 zł