Kurs doskonalenia umiejętności wychowawczych dla nauczycieli

przez | 16 października 2013

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Zamościu

zaprasza do udziału w:

Kursie Doskonalenia Umiejętności Wychowawczych

dla Nauczycieli

Idea i cele programu

W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
– o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (02.06.1980).

Celem kursujest doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, wychowawców, aby osiągnęli taki poziom rozwoju osobowego i profesjonalnego, który umożliwi im kompetentne działanie w środowisku młodzieży szkolnej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących wybranych elementów wiedzy psychologicznej oraz budowania i rozwijania umiejętności wychowawczych.

Przewidywane odroczone oddziaływanie programu to profesjonalni wychowawcy przygotowani do pracy z młodzieżą, także tzw. trudną, współpracujący z rodzinami swoich uczniów i innymi nauczycielami w realizacji celów wychowania stawianych przed szkołą.

Zadania programu:

 1. Zwiększenie odpowiedzialności wychowawców klasowych za wychowanie powierzonych im uczniów.

 2. Przygotowanie nauczycieli do wszechstronnego wspomagania rozwoju uczniów, do udzielania im pomocy w problemach.

 3. Stworzenie wychowawcom szansy stania się rzeczywistymi autorytetami, doradcami, mistrzami i przewodnikami dla uczniów.

 4. Uwrażliwienie wychowawców na realne problemy i potrzeby uczniów i klasy, aby odpowiednio do nich dostosowywali swoje oddziaływania.

 5. Poznanie nowoczesnych technik i metod wychowawczych, aby dzięki nim doskonalić wychowawczą pracę indywidualną i zespołową.

 6. Umożliwienie uczestnikom programu głębszej autoanalizy, stworzenie warunków do kształtowania pozytywnego nastawienia wobec siebie i innych.

 7. Dostarczenie uczestnikom programu wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, mechanizmów powstawania zaburzeń oraz sposobów postępowania.

 

Struktura programu

Powyższe cele i zadania będą realizowane podczas 12 spotkań z nauczycielami będącymi wychowawcami klas w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych:

 • 7 godzin wykładów dla wszystkich uczestników;

 • 29 godzin warsztatów z podziałem na ok. 15 osobowe grupy.

Łącznie: 36 godzin zajęć.

Harmonogram Zajęć:

 1. Spotkanie organizacyjne – zapoznanie z celem programu, strukturą, harmonogramem – 1 godzina szkoleniowa oraz:

 • wykład dotyczący prawidłowości rozwojowych, potrzeb, potencjalnych zagrożeń – 2 godziny szkoleniowe.

 1. Wykłady na temat:

  • ukrytego programu w szkole, ról uczniów i nauczycieli i możliwych sposobów radzenia sobie z nimi – 1 godzina szkoleniowa.

  • zjawiska samobójstw dzieci i młodzieży – 1 godzina szkoleniowa.

  • subkultur i sekt młodzieżowych, profilaktyki w tym zakresie – 1 godzina szkoleniowa.

Wiedza zdobyta podczas wykładów wykorzystywana i pogłębiana będzie podczas zajęć warsztatowych.

  1. Warsztat –„ Konstruktywna komunikacja. Asertywność” – 6 godzin szkoleniowych.

  2. <;li>

Warsztat – „Wspomaganie rozwoju dziecka” – 3 godziny szkoleniowe

 1. Warsztat – „Tworzymy zgraną klasę” – 3 godziny szkoleniowe.

 2. Warsztat – „Budowanie ładu klasowego i dyscypliny” – 4 godziny szkoleniowe.

 3. Warsztat – „ Praca z uczniem przejawiającym zachowania agresywne” – 2 godziny szkoleniowe.

 4. Warsztat – „ Praca z uczniem przejawiającym zachowania opozycyjno – buntownicze” – 2 godziny szkoleniowe.

 5. Warsztat – „ Praca z uczniem zagrożonym uzależnieniem” – 2 godziny szkoleniowe.

 6. Warsztat – „ Praca z uczniem z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD)” – 2 godziny szkoleniowe.

 7. Warsztat – „Sposoby rozwiązywania konfliktów” – 2 godziny szkoleniowe.

 8. Warsztat – „Dylematy roli zawodowej nauczyciela – wychowawcy, jak skutecznie współpracować z rodzicami” – 3 godziny szkoleniowe.

Podsumowanie, ewaluacja, rozdanie zaświadczeń – 1 godzina szkoleniowa.

Metody pracy

 1. Wykład.

 2. Praca indywidualna i grupowa podczas warsztatów: odgrywanie ról, socjodrama, psychodrama, drzewo problemów, metaplan, dyskusja, krąg uczuć, burza mózgów, działania twórcze, rundka .

Zajęcia prowadzić będą specjaliści zajmujący się daną tematyką: pedagodzy i psycholodzy pracujący w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu.