Historia Poradni

HISTORIA PORADNI

Pierwsza poradnia na terenie miasta Zamość powstała w latach sześćdziesiątych. Swoje funkcjonowanie rozpoczęła w 1966r. pod nazwą Powiatowej Poradni Zawodowo-Wychowawczej. Mieściła się w lokalu na Starówce, przy ulicy St. Staszica. Organizował i kierował nią Pan mgr Leopold Czerwieniec. W pracach przy jej tworzeniu aktywnie uczestniczyła Pani mgr Wanda Barycka- wybitna specjalistka w dziedzinie reedukacji dzieci z trudnościami w nauce, wieloletni pracownik naszej poradni.
Stara siedziba

    Oprócz zadań reedukacyjnych, nowo powstała poradnia w swoich działaniach główny nacisk położyła na prowadzenie orientacji szkolnej i zawodowej wśród młodzieży. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Zamościu, z dnia 25 lutego 1976r. powołana została Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. 
    Pierwszym dyrektorem był ś.p. Zdzisław Filip, a jego następcą został  ś.p. mgr Hipolit Bosiak. Poradni przydzielono mały, ale samodzielny budynek przy ulicy Stefana Okrzei 24.

Siedziba

    Dzięki swoim intensywnym działaniom, dyrektor H. Bosiak pozyskał dla poradni kolejny, znacznie większy obiekt-dawny młyn. Budynek został powiększony o dodatkową kondygnację i po generalnym remoncie, od 1984r. do chwili obecnej jest siedzibą poradni. Dyrektor zadbał również o dobór i zatrudnienie specjalistycznej kadry pedagogicznej: psychologów, pedagogów i logopedów.

Na przestrzeni lat powstawały nowe działy pracy poradni, w tym: reedukacja, logopedia, trudności wychowawcze i profilaktyka. Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Zamościu, jako poradnia wojewódzka koordynowała pracą oraz sprawowała nadzór administracyjny i merytoryczny nad poradniami województwa zamojskiego: w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim, Poradnią Nr2 w Zamościu. Przez wiele lat organizowała dla pracowników z poradni terenowych zespoły samokształceniowe, na których pracownicy wymieniali się doświadczeniem i wiedzą oraz integrowali się.

    Dzięki swoim intensywnym działaniom, dyrektor H. Bosiak pozyskał dla poradni kolejny, znacznie większy obiekt-dawny młyn. Budynek został powiększony o dodatkową kondygnację i po generalnym remoncie, od 1984r. do chwili obecnej jest siedzibą poradni. Dyrektor zadbał również o dobór i zatrudnienie specjalistycznej kadry pedagogicznej: psychologów, pedagogów i logopedów. Na przestrzeni lat powstawały nowe działy pracy poradni, w tym: reedukacja, logopedia, trudności wychowawcze i profilaktyka. Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Zamościu, jako poradnia wojewódzka koordynowała pracą oraz sprawowała nadzór administracyjny i merytoryczny nad poradniami województwa zamojskiego: w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim, Poradnią Nr2 w Zamościu. Przez wiele lat organizowała dla pracowników z poradni terenowych zespoły samokształceniowe, na których pracownicy wymieniali się doświadczeniem i wiedzą oraz integrowali się.

      W pełnieniu funkcji koordynującej wspierała wówczas poradnię Pani Elżbieta Koman, wizytator Kuratorium Oświaty w Zamościu, która przez wiele lat sprawowała nadzór merytoryczny nad poradniami, była przewodniczką w ich działaniach, zawsze służyła radą i pomocą.     

      W 1993r. poradnia została przekształcona z poradni wojewódzkiej w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1.

      Przez okres 30 lat poradnią kierowało 9 dyrektorów. Byli to: Pan Leopold Czerwieniec, ś.p. Zdzisław Filip, ś.p. Hipolit Bosiak, Pani Elżbieta Koman, Pan Ryszard Guzowski, Pani Weronika Łukasik, Pani Jolanta Juszczak, Pani Ewa  Misiuta, Pani Maria Dyrda i obecnie Pani Maria Sakowicz. Zatrudnionych było około 60 pracowników.

 Aktualnie część z nich przebywa na emeryturze, część zmieniła miejsce pracy lub miejsce zamieszkania, a niektórych nie ma już wśród nas. 

         Zatrudniona kadra jest stabilna od wielu lat, dzięki temu poradnia mogła się rozwijać, poszerzać zakres swoich działań na rzecz dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Obecnie poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, profilaktyczną, doradczą, terapeutyczną i  edukacyjno-szkoleniową. Ściśle współpracuje ze szkołami i pedagogami szkolnymi, placówkami oświatowo-wychowawczymi. 

Od wielu lat, co roku wychodzi z szeroką ofertą różnorodnych form pomocy i zajęć edukacyjno-szkoleniowych do szkół i innych placówek oświatowych, zaadresowaną nie tylko do dzieci i  młodzieży, ale również do rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Na bieżąco modyfikuje ją adekwatnie do oczekiwań klientów. Pracownicy poradni prowadzą liczne spotkania, treningi, warsztaty, konsultacje w szkołach, a także działania interwencyjne w środowisku swoich podopiecznych. 

Od wielu lat, każdego roku, nasza placówka prowadzi akcję „Drzwi Otwarte”, a  pracownicy każdego dnia dyżurują w Młodzieżowym Telefonie Zaufania.       

 Poradnia systematycznie współpracuje z organem prowadzącym, którym do 2000 r. było Kuratorium Oświaty w Zamościu, a po wprowadzeniu reformy administracyjnej z Lubelskim Kuratorium Oświaty sprawującym nadzór merytoryczny oraz z organem prowadzącym-władzami miasta-Zamość.

 Poradnia może zawsze liczyć na wsparcie wyżej wymienionych organów w szerszych działaniach na rzecz środowiska wychowawczego miasta-Zamość, a pracownicy na pomoc w zakresie doskonalenia zawodowego.

 Dzięki między innymi środkom, przeznaczanym na doskonalenie, pracownicy chętnie uczestniczą w szkoleniach. Większość z nich podniosła lub zdobyła nowe kwalifikacje, ukończyła studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, a wszyscy pracownicy na biężąco doskonalą swoje umiejętności zawodowe.

 W ostatnich trzech latach w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki wspólnie z władzami miasta zorganizowano trzy konferencje dla dyrektorów szkół, pedagogów oraz placówek oświatowo – wychowawczych. 

      Z roku na rok rośnie liczba osób szukających wsparcia poradni. Liczba przyjętych dzieci i młodzieży w ciągu roku sięga obecnie 2 tysięcy osób, a liczba objętych pomocą krótkoterminową na terenie szkół jest znacznie większa, choć nie  widnieje w rejestrze poradni. 

    Przez 30 lat swojej działalności poradnia wrosła w środowisko, a nauczyciele, rodzice  oraz młodzież i dzieci chętnie korzystają z naszej pomocy. Z sentymentem odpowiadamy „dzień dobry” podopiecznym, którzy swoje kroki postawili w poradni przed wieloma laty i mimo upływu czasu pamiętają o nas…… . Dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości rola poradni dla rozwoju zamojskiej oświaty była równie znacząca, jak w przeciągu minionych 30 lat.