Diagnoza i terapia trudności szkolnych

Zadania działu:

– diagnoza uczniów ze specyficznymi i ogólnymi trudnościami w nauce (w tym nauce matematyki), a także uczniów z niepełno sprawnościami (intelektualną, ruchową, sensoryczną i innymi),

– diagnoza ucznia zdolnego i opracowywanie wskazań do pracy z uczniem w szkole oraz w domu, instruktaż dla rodziców,

– prowadzenie terapii psychologicznej i pedagogicznej indywidualnej i grupowej (także na terenie szkół),

– prowadzenie szkoleń i warsztatów:

  • dla nauczycieli w zakresie pomocy uczniom z problemami w uczeniu się oraz uczniom zdolnym, a także ich rodzicom,
  • dla rodziców w zakresie pomocy i metod pracy z dzieckiem,
  • dla uczniów w zakresie skutecznego uczenia się, rozwijania zdolności myślenia twórczego,

– psychoedukacja dla rodziców i nauczycieli nt. przyczyn trudności w nauce, metod pracy z uczniem w domu i w szkole,

– wspieranie szkół w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i psychofizycznymi.

Pracownicy:

 Ewa Bondyra – psycholog

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Psychologii UMCS Lublin oraz studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej”.

 Praca:

Pracuje w poradni od września 2003 r. Zajmuje się diagnozą i terapią dysleksji rozwojowej, prowadzi zajęcia grupowe dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu lub ogólnymi niepowodzeniami w nauce.

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

 Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 42

email: bondyraewa@pppnr1.x.pl

 Izabela Kobielarz – psycholog

 Wykształcenie:
Absolwentka Akademii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku Psychologia o specjalności Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna.

Praca:

Od września 2023 r. zatrudniona na stanowisku psychologa w Dziale diagnozy i terapii ucznia z trudnościami w nauce; zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 33

 email: 

Aneta Krajewska-Korona – pedagog

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku pedagogika w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu kryminologii z elementami profilaktyki przestępczości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Ukończone kursy: kurs na kuratora społecznego, wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej, arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga.

Warsztaty szkoleniowe: pomoc psychoterapeutyczna wobec osób dorosłych przechodzących kryzys po stracie bliskiej osoby, interwencja kryzysowa, profesjonalna pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata osobista, żałoba.

 Praca:

Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Zatrudniona od września 2019 r. na stanowisku pedagoga w Dziale diagnozy i terapii trudności szkolnych.

Posiada tytuł nauczyciela kontraktowego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 42

email:  koronaaneta@pppnr1.x.pl

Monika Kuczewska – pedagog

Wykształcenie:

Ukończone studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi o specjalności Edukacja wczesnoszkolna, studia licencjackie z profilaktyki społecznej i resocjalizacji w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo.

Obecnie piąty rok studiów magisterskich na kierunku Psychologia – (profilaktyka i pomoc psychologiczna) na Akademii WSEI.

Praca:

Zatrudniona od września 2023 r. na stanowisku pedagoga w Dziale diagnozy i terapii trudności szkolnych.

Posiada tytuł nauczyciela kontraktowego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 41

email: 

 Joanna Sawa – pedagog

 Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna – specjalność tyflopedagogika i oligofrenopedagogika oraz edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się. Ukończyła takie studia podyplomowe, jak: „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne” oraz „Diagnoza i terapia pedagogiczna”.

Praca:

Pracuje w poradni od stycznia 2020 r. Zajmuje się diagnozą i terapią trudności szkolnych dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia grupowe dla uczniów – Trening Umiejętności Społecznych.

Posiada tytuł nauczyciela kontraktowego.

 Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 39

email: sawajoanna@pppnr1.x.pl

 Renata Szewera – pedagog

Wykształcenie:

Studia magisterskie o specjalności pedagogika na UMCS w Lublinie; wyższe studia zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej i wczesnoszkolnej w WSP TWP w Warszawie; kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w LSCDN o/Zamość.

Ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, a także z zakresu Tyflopedagogiki w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

Ukończone liczne warsztaty teatralne, plastyczne, muzykoterapeutyczne, z bajkoterapii, szkolenia z zakresu terapii ręki, pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, nowoczesnej technologii w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej.

 Praca:

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Zatrudniona od września 2013 r. na stanowisku pedagoga w Dziale diagnozy i terapii trudności szkolnych. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych oraz uczniów z klas I-III. Prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia teatralne dla nieśmiałych przedszkolaków, grupowe zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla dzieci przygotowujących się do szkoły.

Posiada tytuł nauczyciela mianowanego.
Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 33

email: szewerarenata@pppnr1.x.pl