Diagnoza i terapia trudności szkolnych

Zadania działu:

– diagnoza uczniów ze specyficznymi i ogólnymi trudnościami w nauce (w tym nauce matematyki), a także uczniów z niepełno sprawnościami (intelektualną, ruchową, sensoryczną i innymi),

– diagnoza ucznia zdolnego i opracowywanie wskazań do pracy z uczniem w szkole oraz w domu, instruktaż dla rodziców,

– prowadzenie terapii psychologicznej i pedagogicznej indywidualnej i grupowej (także na terenie szkół),

– prowadzenie szkoleń i warsztatów:

  • dla nauczycieli w zakresie pomocy uczniom z problemami w uczeniu się oraz uczniom zdolnym, a także ich rodzicom,
  • dla rodziców w zakresie pomocy i metod pracy z dzieckiem,
  • dla uczniów w zakresie skutecznego uczenia się, rozwijania zdolności myślenia twórczego,

– psychoedukacja dla rodziców i nauczycieli nt. przyczyn trudności w nauce, metod pracy z uczniem w domu i w szkole,

– wspieranie szkół w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i psychofizycznymi.

Pracownicy

Ewa Bondyra – psycholog


Wykształcenie:
 Absolwentka Wydziału Psychologii UMCS Lublin oraz studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej”.

Praca:

Pracuje w poradni od września 2003 r. Zajmuje się diagnozą i terapią dysleksji rozwojowej, prowadzi zajęcia grupowe dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu lub ogólnymi niepowodzeniami w nauce.

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 33

bondyraewa@pppnr1.x.pl

Urszula Kowalczyk – psycholog

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Praca:

W tutejszej poradni pracuje od 1994 roku. Zajmuje się diagnozą i terapią uczniów z trudnościami w nauce, diagnozą dysleksji rozwojowej.

Prowadzi warsztaty dla rodziców: „Szkoła dla rodziców”.

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 42

kowalczykurszula@pppnr1.x.pl

Joanna Krulikowska – pedagog, psycholog

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego WSP w Kielcach i Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; ukończone dwuletnie studia podyplomowe z zakresu Terapii Psychopedagogicznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a także specjalistyczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii.
Praca:

Zatrudniona na stanowisku pedagoga i psychologa w Dziale diagnozy i terapii trudności szkolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu;

Zajmuje się diagnozą i terapią trudności szkolnych dzieci i młodzieży, diagnozą ucznia zdolnego, wczesnym rozpoznawaniem specyficznych trudności w uczeniu się – prowadzenie badań przesiewowych Skalą Ryzyka Dysleksji, prowadzeniem szkoleń, warsztatów dla pedagogów, nauczycieli, rodziców i uczniów, wspomaganiem psychologicznym rodziców i uczniów.

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 39

krulikowskajoanna@pppnr1.x.pl

Aneta Krajewska-Korona – pedagog


Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku pedagogika w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu kryminologii z elementami profilaktyki przestępczości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Ukończone kursy: kurs na kuratora społecznego, wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej, arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga.

Warsztaty szkoleniowe: pomoc psychoterapeutyczna wobec osób dorosłych przechodzących kryzys po stracie bliskiej osoby, interwencja kryzysowa, profesjonalna pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata osobista, żałoba.

Praca:

Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Zatrudniona od września 2019 r. na stanowisku pedagoga w Dziale diagnozy i terapii trudności szkolnych.

Posiada tytuł nauczyciela stażysty.
Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 33

koronaaneta@pppnr1.x.pl

Renata Szewera – pedagog

Wykształcenie:

Studia magisterskie o specjalności pedagogika na UMCS w Lublinie; wyższe studia zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej i wczesnoszkolnej w WSP TWP w Warszawie; kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w LSCDN o/Zamość.

Ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, a także studia podyplomowe z zakresu Tyflopedagogiki w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

Ukończone liczne warsztaty teatralne, plastyczne, muzykoterapeutyczne, szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym, nowoczesnej technologii w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej.
Praca:

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym.
Zatrudniona od września 2013r. na stanowisku pedagoga w Dziale diagnozy i terapii trudności szkolnych. Prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Posiada tytuł nauczyciela mianowanego.
Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 42

szewerarenata@pppnr1.x.pl

Kinga Ładniak – psycholog

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie; ukończone dwuletnie studia podyplomowe z zakresu Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Praca:

Od września 2018 r. zatrudniona na stanowisku psychologa w Dziale diagnozy i terapii ucznia z trudnościami w nauce; zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, prowadzeniem warsztatów dla nauczycieli, rodziców i uczniów oraz wspomaganiem psychologicznym rodziców i uczniów. Prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Posiada tytuł nauczyciela kontraktowego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 37

ladniakkinga@pppnr1.x.pl

Joanna Sawa – pedagog

Wykształcenie:

Praca:

Posiada tytuł nauczyciela stażysty.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 39

sawajoanna@pppnr1.x.pl