Trudności wychowawcze i profilaktyka

Zadania działu:

a)    pomoc klientom w doskonaleniu umiejętności społecznych i kompetencji wychowawczych,

b)    diagnoza problemów z którymi zgłasza się klient i wypracowywanie rozwiązań,

c)     szeroko pojęta psychoedukacja indywidualna i grupowa,

d)    udzielanie wsparcia psychologicznego,

e)    praca w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej,

f)      terapia indywidualna, rodzinna, w tym systemowa

g)    mediacje,

h)    konsultacje i doradztwo psychologiczno – pedagogiczne,

i)      interwencja kryzysowa,

j)      profilaktyka i wspieranie szkół poprzez treningi i warsztaty dotyczące komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, gospodarowania czasem, rozwiązywania bieżących problemów, poczucia własnej wartości i inne w zależności od potrzeb oraz zajęcia w szkołach na temat diagnozy relacji w klasie.

Pracownicy

Maria Dyrda – pedagog

Wykształcenie:

Ukończone studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie o specjalności – resocjalizacja; studia licencjackie z wychowania fizycznego w tejże uczelni; studia podyplomowe z zakresu psychoprofilaktyki na UMCS w Lublinie, kurs kwalifikacyjny zarządzanie w oświacie; kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej; w trakcie 2,5-letniego szkolenia z zakresu terapii systemowej rodziny.

Dodatkowo ukończone specjalistyczne szkolenia z zakresu diagnozy dysleksji rozwojowej, diagnozy resocjalizacyjnej, terapii dziecka moczącego się, praca z dziećmi mającymi trudności w nauce ortografii, z dzieckiem nadpobudliwym oraz liczne warsztaty.

Praca:

Zatrudniona na stanowisku pedagoga w Dziale trudności wychowawczych i profilaktyki, społeczny zastępca dyrektora poradni.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami w ramach zadań edukacyjno – wychowawczych, resocjalizacyjnych i oświatowych; tworzy i koordynuje realizację programów profilaktyczno – edukacyjnych; udziela specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce (np. ortografii); prowadzi konsultacje rodzinne. Ma długoletnie doświadczenie w szkoleniu dorosłych (rodziców i nauczycieli).

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 40

dyrdamaria@pppnr1.x.pl

Joanna Kupczyńska-Juszczak – psycholog

Wykształcenie:
Ukończyła UMCS w 1984 roku, absolwentka Szkoły Trenerów przy Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie; socjoterapeuta, nauczyciel „Wychowania do życia w rodzinie”.

Kwalifikacje:
Posiada kwalifikacje do prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych (np. trening komunikacji, asertywności itp.); prowadzi psychoterapie indywidualną; pracuje z rodzinami. Jest specjalistką w zakresie psychoprofilaktyki (między innymi jest rzecznikiem programu profilaktycznego „Nasze spotkania”);

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 40

juszczakjoanna@pppnr1.x.pl

Maria Sakowicz – pedagog , dyrektor

Wykształcenie:

Absolwentka UMCS w Lublinie – Wydziału Pedagogiki i Psychologii, studiów podyplomowych z psychoprofilaktyki , kursu kwalifikacyjnego dla kierowniczej kadry oświatowej, kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki.

Praca:

Diagnoza i pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, działalność profilaktyczna.

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 38

mariasakowicz@wp.pl

Małgorzata Szwarc-Niderla – psycholog

Wykształcenie:
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie.

Ukończyła m.in. 2-letni kurs Terapii Systemowej Rodziny oraz Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania w oświacie.

Praca:

Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Dziale trudności wychowawczych i profilaktyki.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną, terapią rozwoju i indywidualną; prowadzi warsztaty i treningi psychologiczne dla młodzieży oraz nauczycieli, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach programów profilaktycznych.

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 37

niderlamalgorzata@pppnr1.x.pl