Trudności wychowawcze i profilaktyka

Zadania działu:

  1. a)    pomoc klientom w doskonaleniu umiejętności społecznych i kompetencji wychowawczych,
  2. b)    diagnoza problemów z którymi zgłasza się klient i wypracowywanie rozwiązań,
  3. c)     szeroko pojęta psychoedukacja indywidualna i grupowa,
  4. d)    udzielanie wsparcia psychologicznego,
  5. e)    praca w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
  6. f)      terapia indywidualna, rodzinna, w tym systemowa
  7. g)    mediacje,
  8. h)    konsultacje i doradztwo psychologiczno – pedagogiczne,
  9. i)      interwencja kryzysowa,
  10. j)      profilaktyka i wspieranie szkół poprzez treningi i warsztaty dotyczące komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, gospodarowania czasem, rozwiązywania bieżących problemów, poczucia własnej wartości i inne w zależności od potrzeb oraz zajęcia w szkołach na temat diagnozy relacji w klasie.

Pracownicy:

Maria Dyrda – pedagog

Wykształcenie:

Ukończone studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie o specjalności – resocjalizacja; studia licencjackie z wychowania fizycznego w tejże uczelni; studia podyplomowe z zakresu psychoprofilaktyki na UMCS w Lublinie, kurs kwalifikacyjny zarządzanie w oświacie; kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej; w trakcie 2,5-letniego szkolenia z zakresu terapii systemowej rodziny.

Dodatkowo ukończone specjalistyczne szkolenia z zakresu diagnozy dysleksji rozwojowej, diagnozy resocjalizacyjnej, terapii dziecka moczącego się, praca z dziećmi mającymi trudności w nauce ortografii, z dzieckiem nadpobudliwym oraz liczne warsztaty.

Praca:

Zatrudniona na stanowisku pedagoga w Dziale trudności wychowawczych i profilaktyki, społeczny zastępca dyrektora poradni.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami w ramach zadań edukacyjno – wychowawczych, resocjalizacyjnych i oświatowych; tworzy i koordynuje realizację programów profilaktyczno – edukacyjnych; udziela specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce (np. ortografii); prowadzi konsultacje rodzinne. Ma długoletnie doświadczenie w szkoleniu dorosłych (rodziców i nauczycieli).

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 40

email: dyrdamaria@pppnr1.x.pl

Ewa Nieradka-Kloc – psycholog

Wykształcenie:
Absolwentka psychologii KUL w Lublinie oraz studiów podyplomowych: wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz doradca rodziny.

Uczestniczka licznych szkoleń, warsztatów i konferencji. Ukończyła m.in. kurs podstawowy Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, szkolenie Metoda Kids’ Skills – „Dam radę!” oraz inne dotyczące samouszkodzeń, pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi, ADHD czy innymi wyzwaniami rozwojowymi.

Praca:

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami. Pracowała w Domu Dziecka, Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej oraz w szkole ponadpodstawowej.

Zatrudniona na stanowisku psychologa w Dziale trudności wychowawczych i profilaktyki. Prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Posiada tytuł nauczyciela kontraktowego.

Kontakt: telefon 84 639 56 99 wewnętrzny 40

email: nieradkiewa@pppnr1.x.pl

Maria Sakowicz – pedagog, dyrektor

Wykształcenie:

Absolwentka UMCS w Lublinie – Wydziału Pedagogiki i Psychologii, studiów podyplomowych z psychoprofilaktyki , kursu kwalifikacyjnego dla kierowniczej kadry oświatowej, kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki.

Praca:

Diagnoza i pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, działalność profilaktyczna.

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 38

email: mariasakowicz@wp.pl

Małgorzata Szwarc-Niderla – psycholog 

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie na kierunku psychologia.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: socjoterapii (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), zarządzania w oświacie (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu), psychologii transportu (Akademia Krakowska im. A. Frycza w Krakowie), Kurs Terapii Rodziny w ujęciu systemowym; kursy kwalifikacyjne: Kurs Praktyka Coachingu (Fideratio- Centrum Psychoterapii i Coachingu), Kurs ,,Konsultant Kryzysowy. Pierwsza pomoc w kryzysie psychologicznym” (Akademia IPTK), Kurs „Trener grupowy Treningu Zastępowania Agresji ART”, Kurs „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania”, Kurs dla instruktorów Programu profilaktyczno-wychowawczego Golden Five”, „Kurs Instruktora Teatroterapii”, kurs „Choreoterapia w terapii zajęciowej”, kurs dla realizatorów Programu Wzmacniania Rodziny 10-14.

Ukończyła szkolenia w zakresie umiejętności trenerskich, m. in. ,, Trener warsztatów rozwojowych – ścieżka pedagogiczna”, „Trener kompetencji miękkich”, liczne szkolenia i warsztaty w obszarze diagnozy trudności szkolnych wychowawczych, emocjonalnych i pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży.

Praca:

Zatrudniona w Dziale trudności wychowawczych i profilaktyki na stanowisku psychologa. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, rodzinami i nauczycielami. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży w problemach emocjonalnych, szkolnych a także rodzicom i nauczycielom w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży, indywidualne treningi koncentracji uwagi, zajęcia grupowe dla dzieci, treningi i warsztaty dla młodzieży i nauczycieli, szkolenia i coaching indywidualny dla rodziców. Prowadzi działalność profilaktyczną; realizuje program profilaktyczno – wychowawczy Golden Five, autorskie programy profilaktyczne a także Program Wzmacniania Rodziny 10-14. Koordynuje przedsięwzięcia projektowe i realizację programów.

Uczestniczyła w przedsięwzięciach projektowych w obszarze edukacji i wychowania: min. projekt ,,Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania”, międzynarodowy projekt „Knowledge Exchange – wymiana dobrych praktyk dla młodzieży. Edycja II”, projekt „Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego .”  

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 37

email: niderlamalgorzata@pppnr1.x.pl

Anna Teterycz – psycholog

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

Praca:
Od 1992 r. pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu w Dziale diagnozy i terapii małego dziecka; zajmuje się problemami ogólnorozwojowymi, a także problemami natury wychowawczej i emocjonalnej.

Jest przygotowana do pracy z dzieckiem agresywnym, zahamowanym, mającym trudności w nawiązaniu kontaktu, a także dzieckiem niepełnosprawnym.

Prowadzi zajęcia warsztatowe dla rodziców dotyczące skutecznego wychowania. Prowadzi także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 37

email: teteryczanna@pppnr1.x.pl