Program przeciwdziałania agresji w szkole

przez | 16 października 2013

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI W SZKOLE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu proponuje do realizacji w szkołach Program Przeciwdziałania Agresji.

Adresatami programu są uczniowie poszczególnych klas oraz ich rodzice i nauczyciele. Program opracowany jest w wersji dłuższej i krótszej.

Istnieje możliwość realizacji programu tylko z wybraną grupą odbiorców, np. z młodzieżą.

CELE PROGRAMU:

 1. CEL OGÓLNY PROGRAMU:

Pomoc rodzicom, nauczycielom i uczniom w radzeniu sobie z nadmiernym napięciem emocjonalnym, także w kontaktach interpersonalnych.

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy o zachowaniach dysfunkcjonalnych, w tym agresji oraz sposobach radzenia sobie z nią;

 • Nabywanie umiejętności społecznych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami;
 • Poznanie metod pracy z dziećmi prezentującymi zachowania dysfunkcjonalne;
 • Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z własną i cudzą agresją;
 • Wzbudzanie motywacji do samorozwoju.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Cele te zostaną osiągnięte poprzez zrealizowanie następujących zadań:

 • Dostarczenie uczestnikom informacji na temat funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej i możliwości udzielania pomocy dzieciom z takich rodzin;

 • Zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat rozpoznawania przemocy, jej objawów i konsekwencji oraz możliwościami radzenia sobie w sytuacjach przemocy wobec dziecka;
 • Stworzenie warunków do nabycia umiejętności niezbędnych do konstruktywnego radzenia sobie z własną i cudzą agresją (treningi umiejętności);
 • Stworzeniu możliwości do odreagowania napięć i uzyskania pozytywnych doświadczeń społecznych.

 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU :

Program dla szkół podstawowych obejmuje:

 • 4 zajęcia dla uczniów z każdej klasy, każde trwające 2 godziny lekcyjne;

 • 1 szkolenie 2 godzinne spotkanie dla rodziców dzieci objętych programem;
 • 2 godzinny dyżur konsultacyjny po każdym spotkaniu dla rodziców;
 • 6 godzinny warsztat dla wszystkich nauczycieli danej szkoły.
 • 1 zajęcia dla uczniów danej klasy trwające 3 godziny lekcyjne;
 • 1 szkolenie 2 godzinne spotkanie dla rodziców dzieci objętych programem;
 • 2 godzinny dyżur konsultacyjny po każdym spotkaniu dla rodziców;
 • 6 godzinny warsztat dla wszystkich nauczycieli danej szkoły.

Realizatorzy programu – pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu (6 osób).