RODO

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ZGODNA Z OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIEM DANYCH OSOBOWYCH

Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane RODO.

Rozporządzenie wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych i musi być stosowane na terenie Polski. Do czasu wejścia w życie RODO przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Po 25 maja 2018 r. taka podstawą jest oprócz ustawy, ww. rozporządzenie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu przetwarza Państwa dane osobowe na postawie art. 6 pkt a RODO  – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu w celu zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych osobowych oraz ich właściwego zabezpieczenie stworzyła Politykę Ochrony Danych Osobowych obowiązującą wszystkich pracowników poradni.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu.

 1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  Nr 1 w Zamościu, z siedzibą przy ul. Okrzei 24, 22-400 Zamość.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Wiesława Wasilewska, e-mail: wiesia.wasilewska@wp.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
  w Zamościu odbywa się na postawie art. 6 pkt a RODO  – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

CELE SZCZEGÓŁOWE PRZETWARZANIA DANYCH:

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu możliwości przeprowadzania diagnoz psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej, z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wydawania opinii i orzeczeń.
 2. Dane osobowe przekazywane będą jedynie w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. przenoszenia swoich danych osobowych.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt pod mailem pppnr1@pppnr1.enetia.pl lub droga tradycyjną. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – obecnie Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.