Diagnoza i terapia małego dziecka

Diagnoza i terapia małego dziecka

Zadania działu:

a)    diagnoza dzieci przejawiających nieprawidłowości w rozwoju, trudności w nauce, zaburzenia w zachowaniu, problemy wychowawcze i inne,

b)    terapia indywidualna bądź grupowa, indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci mających trudności w nauce,

c)     zajęcia i szkolenia dla rodziców z zakresu ważnych dla nich tematów, zgodnie z ich oczekiwaniami,

d)    wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka,

e)    udzielanie porad, wskazówek do pracy z dziećmi, udostępnianie rodzicom autorskich materiałów, broszur,

f)      podejmowanie działań konsultacyjnych, interwencyjnych w szkołach i przedszkolach,

g)    zajęcia teatralne dla dzieci nieśmiałych w wieku przedszkolnym

Pracownicy

Joanna Blaszka – pedagog

Wykształcenie:

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach o specjalności – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza; kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki zorganizowany przez ZOM w Zamościu; studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

Dodatkowo ukończone liczne warsztaty teatralne, szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy, pracy z dzieckiem autystycznym, muzykoterapii, nowoczesnej technologii w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej, stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą A. Tomatisa.

Praca:

Zatrudniona od 2008 roku na stanowisku pedagoga w Dziale diagnozy i terapii małego dziecka, zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, problemami ogólnorozwojowymi, oceną dojrzałości szkolnej, terapią poprzez zabawy teatralne.

Prowadzi terapię pedagogiczną, pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi. Prowadzi także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 32

blaszkajoanna@pppnr1.x.pl

Anna Teterycz – psycholog

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

Praca:
Od 1992 r. pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu w Dziale diagnozy i terapii małego dziecka; zajmuje się problemami ogólnorozwojowymi, a także problemami natury wychowawczej i emocjonalnej.

Jest przygotowana do pracy z dzieckiem agresywnym, zahamowanym, mającym trudności w nawiązaniu kontaktu, a także dzieckiem niepełnosprawnym.

Prowadzi zajęcia warsztatowe dla rodziców dotyczące skutecznego wychowania. Prowadzi także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 32

teteryczanna@pppnr1.x.pl