Diagnoza i terapia małego dziecka

DIAGNOZA I TERAPIA MAŁEGO DZIECKA

Zadania działu:

a)    diagnoza dzieci przejawiających nieprawidłowości w rozwoju, trudności w nauce, zaburzenia w zachowaniu, problemy wychowawcze i inne,

b)    terapia indywidualna bądź grupowa, indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci mających trudności w nauce,

c)     zajęcia i szkolenia dla rodziców z zakresu ważnych dla nich tematów, zgodnie z ich oczekiwaniami,

d)    wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka,

e)    udzielanie porad, wskazówek do pracy z dziećmi, udostępnianie rodzicom autorskich materiałów, broszur,

f)      podejmowanie działań konsultacyjnych, interwencyjnych w szkołach i przedszkolach,

g)    zajęcia teatralne dla dzieci nieśmiałych w wieku przedszkolnym

Pracownicy:

Joanna Blaszka – pedagog

Wykształcenie:

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach
o specjalności – pedagogika opiekuńczo–wychowawcza; kurs kwalifikacyjny
z zakresu oligofrenopedagogiki zorganizowany przez ZOM w Zamościu; studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz z zakresu edukacji i rewalidacji osób
z autyzmem i zespołem Aspergera.

Dodatkowo ukończone liczne warsztaty teatralne, szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy, pracy z dzieckiem autystycznym, muzykoterapii, bajkoterapii, nowoczesnej technologii w edukacji dzieci z zaburzeniami
w komunikacji werbalnej, stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą A. Tomatisa, metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz z zakresu terapii ręki.

Praca:

Zatrudniona od 2008 roku na stanowisku pedagoga w Dziale diagnozy
i terapii małego dziecka, zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, problemami ogólnorozwojowymi, oceną dojrzałości szkolnej, terapią poprzez zabawy teatralne.

Prowadzi terapię pedagogiczną, pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi. Prowadzi także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, grupowe zajęcia z różnymi formami teatralnymi dla dzieci nieśmiałych w wieku przedszkolnym, grupowe zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla dzieci przygotowujących się do szkoły.

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 32

e-mail: blaszkajoanna@pppnr1.x.pl

Kinga Ładniak – psycholog

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Psychologii na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa rodzinie na Akademii Zamojskiej.

Praca:

Od 2018 r. pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu w dziale Diagnozy i terapii małego dziecka. Prowadzi zajęcia grupowe w formie Treningu Umiejętności Społecznych oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Posiada tytuł nauczyciela mianowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 32

e-mail: ladniakkinga@pppnr1.x.pl