Logopedia

Zadania działu:

  • diagnozowanie rozwoju zaburzeń mowy i komunikacji dzieci i młodzieży, opiniowanie i orzekanie,
  • przesiewowe badania logopedyczne
  • terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • porady i instruktaże po badaniach,
  • warsztaty dla nauczycieli z zakresu zaburzeń mowy i komunikacji,
  • spotkania interwencyjno – informacyjno – edukacyjne w sprawach indywidualnych pacjentów z zaburzeniami mowy.

Pracownicy:

Marzena Grula – neurologopeda, surdopedagog

Wykształcenie:

Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe na UMCS w Lublinie w zakresie logopedii, neurologopedii i surdologopedii. Ukończyła również kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki i inne kursy z zakresu logopedii.

Praca:

Przygotowuje i prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Zajmuje się głównie, diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy. Podejmuje działania profilaktyczne, zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej. Prowadzi terapię opóźnionego rozwoju mowy, ogólnego usprawniania komunikacji dzieci z autyzmem, niedokształcenia mowy o typie afazji, zaburzenia płynności mowy, dyslalii oraz terapię mowy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Pracuje z dziećmi z uszkodzonym słuchem. Rozwija umiejętności słuchowe i językowe. Stymuluje rozwój od wczesnego dzieciństwa, przed oraz po zaaparatowaniu lub zaimplantowaniu. Uczestniczy w specjalistycznych warsztatach, konferencjach logopedycznych w celu doskonalenia warsztatu pracy logopedy. Prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 31

email: grulamarzena@pppnr1.x.pl

Małgorzata Słupska – neurologopeda, surdologopeda

Wykształcenie:

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w zakresie logopedii, neurologopedii i surdologopedii oraz wiele kursów, szkoleń i warsztatów dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej.

Praca:

Przez wiele lat pracowała z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, a także dziećmi urodzonymi przedwcześnie z trudnościami z poborem pokarmu.

W poradni zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną. Prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju małego dziecka.

Posiada tytuł nauczyciela mianowanego.

Kontakt: telefon 0 84 639 56 99 wewnętrzny 31

email: slupskamalgorzata@pppnr1.x.pl