Wszystko o Treningu Umiejętności Społecznych.

przez | 18 stycznia 2023

Co to jest TUS?

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych – jest to grupowa forma pracy z dziećmi, które przejawiają trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym. Zajęcia te mają na celu zdobycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do nawiązywania
i utrzymywania relacji międzyludzkich. Zdolności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamanie błędnych schematów i sposobów reagowania.

Na zajęciach uczymy się:

 • rozpoznawać emocje swoje i innych w poszczególnych sytuacjach,
 • zrozumieć pojęcie „złość” i jej wyrażania,
 • stawiać granice i szanować granic innych,
 • sposobów reagowania na zaczepki i agresję innych wobec nas,
 • znaczenia słowa „asertywność”,
 • rozróżniania zachowań agresywnych, asertywnych i uległych,
 • rozpoznawania sytuacji, w której powinniśmy prosić o pomoc,
 • zrozumienie pojęcia krytyka oraz informacja zwrotna,
 • umiejętności współpracy w grupie,
 • komplementowania innych oraz reagowanie na komplementy,
 • rozpoczynania rozmowy z innymi ludźmi.

Dlaczego TUS jest ważny?

Trening Umiejętności społecznych pomaga w nawiązywaniu przyjaźni i w budowaniu trwałych związków. Ułatwia funkcjonowanie w szkole i życiu codziennym. Kształtowanie kompetencji społecznych jest bardzo ważną formą wspierania rozwoju dzieci, często jednak pomijaną
w procesie edukacji formalnej. Umiejętności społeczne decydują o poziomie socjalizacji jednostki, jej dojrzałości do pełnienia różnych ról społecznych oraz wpływają na relacje  
z innymi, poziom atrakcyjności społecznej oraz osiąganie celów życiowych. Badania pokazują, że prawidłowy rozwój kompetencji społecznych w dzieciństwie, zwiększa możliwości poznawcze. Dzięki temu dziecko ma lepsze wyniki w nauce, a w przyszłości lepiej radzi sobie
w życiu zawodowym.

Dla kogo jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych jest dedykowany dzieciom i młodzieży doświadczającym trudności w funkcjonowaniu w grupie. Szczególnie pomocny może być dla osób mających diagnozę spektrum zaburzeń autystycznych (w tym zespół Aspergera).

Jakie funkcje rozwija TUS?

Trening Umiejętności Społecznych ma charakter zajęć grupowych. Zajęcia ukierunkowana są na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Doskonalone są:

 • zdolności komunikacyjne (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań),
 • umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym),
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc),  
 • kompetencje emocjonalne (rozpoznawanie, nazywanie, odwoływanie się do własnych doświadczeń),
 • budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron). 

Opracowały certyfikowane terapeutki TUS:

Kinga Ładniak – psycholog

Joanna Sawa – pedagog  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna od roku szkolnego 2021/2022 oferuje zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych w formie spotkań odbywających się raz w tygodniu. Zajęcia odbywają się  w godzinach popołudniowych. Każde spotkanie jest prowadzone przez dwóch terapeutów.

Nabór uczestników do zajęć Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) odbywa się cyklicznie, w każdym nowym roku szkolnym we wrześniu.

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 16 lat.