Trudności w uczeniu się

przez | 16 października 2013

Metody i techniki podnoszenia sprawności  intelektualnej.

U progu trzeciego tysiąclecia mamy do czynienia z eksplozją kształcenia w związku z rewolucją techniczną w XX- tym wieku.
Jednocześnie w tym samym wieku mówi się o zaburzeniach uczenia się jako o chorobie stulecia.
Zjawisko to dotyczy wszystkich krajów, również rozwiniętych krajów zachodu.
Danie UNESCO wskazują, że 1/3 ludzi na świecie jest analfabetami( 1984). Rok 1990 ogłoszono Rokiem Międzynarodowego Analfabetyzmu.
Polska – 17% absolwentów szkół podstawowych nie umie czytać.
tylko 10% trafia na studia
co 11 dziecko pisze bezbłędnie

Czynniki powodujące trudności w nauce, przyczyny obniżenia poziomu sprawności intelektualnej:
opóźniony rozwój inteligencji( przyczyny genetyczne, nabyte)
dysharmonia rozwoju psychoruchowego
zaburzenia dynamiki procesów nerwowych
opóźniony rozwój funkcji poznawczych (analizy i syntezy słuchowej i  wzrokowej)
zaburzenia lateralizacji
nieprawidłowości w dziedzinie opieki i wychowania dziecka (zaniedbanie potrzeb opiekuńczych, brak empatii, akceptacji, docenienia aktywności dziecka, brak czasu, konflikty w rodzinie, zbytni liberalizm lub autorytaryzm)
niewłaściwe metody nauczania w szkole (niejasność przekazu, błędy w utrwalaniu, nieskuteczny system motywowania, przeładowanie treści, inne)
osoba nauczyciela w niedostatecznym stopniu inspirująca do zainteresowania się przedmiotem i do podejmowania aktywności intelektualnej
brak współpracy rodziny i szkoły
zagrożenie perspektyw życiowych po ukończeniu szkoły